Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Aanbod: een voorstel tot het sluiten van een overeenkomst op afstand of een bestelling. Het voorstel dient voldoende bepaald te zijn en de wil van de ondernemer, om in geval van bestelling hieraan gebonden te zijn; 2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht; 3. Bestelling: het geven van een opdracht om een aangeboden goed of dienst te leveren. Een bestelling maakt vaak deel uit van het koopproces en geldt als een overeenkomst. Bij post- en pakketbezorging betekent bestellen het verzorgen van de levering; 4. Betaling: is de overdracht van geld door de consument aan de ondernemer en wordt aanzien als een akkoord voor de levering van goederen en/of diensten van de ondernemer; 5. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst (op afstand) aangaat met de ondernemer; 6. Dag: kalenderdag; 7. Duurtransactie: een overeenkomst (op afstand) met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid; 8. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt. 9. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst (op afstand); 10. Modelformulier: het modelformulier voor herroeping die de ondernemer ter beschikking stelt die een consument kan invullen wanneer hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht. 11. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten rechtstreeks of op afstand aan consumenten aanbiedt; 12. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst middels een bestellingopdracht uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand; 13. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen. 14. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van de ondernemer. 15. Evenementen: een verplaatsbare georganiseerde gebeurtenis waarbij een veelheid aan mensen betrokken is. Meestal is die gebeurtenis publiek, maar ze kan ook besloten zijn (een bedrijfsevenement).

Artikel 2 – Identiteit van de Ondernemer 

LCI bv – met de commerciële benamingen: Evy goes nature en E-FIT Waasland zoals vermeld in de statutenwijziging op 28/12/2023. Mij. zetel: Zwaanaardestraat 58, 9112 Sinaai Bereikbaarheid: Maandag t/m Vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur E-mailadres: info@evygoesnature.be BTW-nr.: BE 0866.192.083

Artikel 3 – Toepasselijkheid
1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de Ondernemer en op elke tot stand gekomen Overeenkomst al dan niet op afstand tussen Ondernemer en Consument.
2. Voordat de Bestelling wordt afgrond dient men akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden welke op eenvoudige aanvraag kunnen worden verkregen en welke vermeld staan op de website: info@evygoesnature.be.
3. Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.

Artikel 4 – Het Aanbod
1. Indien een Aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit in het Aanbod vermeld.
2. Het Aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten.
3. Elk Aanbod bevat zodanige informatie, dat het voor de Consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de Bestelling van het Aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
• de prijs inclusief belastingen;
• de eventuele kosten van aflevering;
• de wijze waarop de Overeenkomst (op afstand) tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
• het van toepassing zijn van het Herroepingsrecht;
• de wijze van Betaling, aflevering of uitvoering van de Overeenkomst (op afstand);
• de geldigheidstermijn voor aanvaarding van het Aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert;
• de manier waarop de Consument, vóór het sluiten van de Overeenkomst, de door hem in het kader van de Overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen:
• de minimale duur van de Overeenkomst (op afstand) in geval van een Duurtransactie.

Artikel 5 – De Overeenkomst
1. De Overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in artikel 4, tot stand op het moment van schriftelijke aanvaarding door de Consument van het Aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2. Indien de Consument het Aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, wordt de betalingstransactie door de Ondernemer geïnterpreteerd als een bevestiging van de aanvaarding van het Aanbod.
3. Indien de Overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de Ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web-omgeving. Indien de Consument elektronisch kan betalen, zal de Ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
4. Het procesmatig verloop van een Bestelling dat om welke reden dan ook technisch of anderszins onderbroken is voordat de betalingstransacties volledig uitgevoerd zijn, geldt als onvoltooid. Een dergelijke Bestelling wordt dan ook in principe niet uitgevoerd.
5. De Ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de Consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, en ook van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst op afstand. Indien de Ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een Bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
6. De Ondernemer zal bij het product/dienst aan de Consument de volgende informatie, op zodanige wijze definiëren dat deze door de Consument op een toegankelijke manier te vinden en te zien is: a. het bezoekadres van de vestiging van de Ondernemer waar de Consument met klachten terecht kan; b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de Consument van het Herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het Herroepingsrecht; c. de informatie over bestaande service na aankoop en garanties; d. de in artikel 4 lid 3 van deze Algemene Voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de Ondernemer deze gegevens al aan de Consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de Overeenkomst; e. de vereisten voor opzegging van de Overeenkomst indien de Overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
7. In geval van een Duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.
8. Iedere Overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten. 

Artikel 6 – Herroepingsrecht 

1. Bij de aankoop van producten heeft de Consument de mogelijkheid de Overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende zeven werkdagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de Consument. 2. Tijdens deze termijn zal de Consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of de Consument het product wenst te behouden. Indien de Consument van zijn Herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de Ondernemer retourneren, conform de door de Ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping
1. Indien de Consument gebruik maakt van zijn Herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
2. Indien de Consument een bedrag betaald heeft, zal de Ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.
3. Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door de Consument zelf is de Consument aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product.
4. De Consument kan niet aansprakelijk worden gesteld voor waardevermindering van het product wanneer door de Ondernemer niet alle wettelijk verplichte informatie over het Herroepingsrecht is verstrekt, dit dient te gebeuren vóór het sluiten van de Overeenkomst.

Artikel 8 – Uitsluiting Herroepingsrecht 

1. De Ondernemer kan het Herroepingsrecht van de Consument uitsluiten voor producten zoals omschreven in lid 3 en lid 4 van Art. 7. De uitsluiting van het Herroepingsrecht geldt slechts indien de Ondernemer dit duidelijk in het Aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst, heeft vermeld. 2. Uitsluiting van het Herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten: a) die door de Ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de Consument; b) die duidelijk persoonlijk van aard zijn; c) die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden; d) die snel kunnen bederven of verouderen; e) waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de Ondernemer geen invloed heeft; f) voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de Consument de verzegeling heeft verbroken.

Artikel 9 – De prijs
1. Gedurende de in het Aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven.
2. In afwijking van het vorige lid kan de Ondernemer producten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het Aanbod vermeld.
3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de Overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de Overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de Ondernemer dit bedongen heeft en deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of de Consument de bevoegdheid heeft de Overeenkomst op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
5. De Ondernemer is gemachtigd om gedurende de looptijd van de Overeenkomst de prijzen jaarlijks, met ingang van 1 januari, te verhogen conform de gezondheidsindex van november van het voorgaande kalenderjaar, met een jaarlijks minimum van 3%. De Ondernemer is gemachtigd deze indexatie automatisch uit te voeren.
6. De in het Aanbod van producten genoemde prijzen zijn inclusief BTW. Op het afrekenoverzicht in de webshop wordt de BTW onderaan opgesplitst en apart vermeld.

Artikel 10 – Conformiteit en garantie
1. De ondernemer staat ervoor in dat de producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het Aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
2. Een door de Ondernemer als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de Consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de Ondernemer jegens de Ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de Overeenkomst op afstand.
3. De garantietermijn van de Ondernemer komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. De Ondernemer is echter te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de Consument, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.

Artikel 11 – Levering en uitvoering
1. De Ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van Bestelling van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
2. Als plaats van levering van producten geldt het adres dat de Consument aan de Onderneming kenbaar heeft gemaakt.
3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze Algemene Voorwaarden is vermeld, zal de Onderneming de geaccepteerde Bestelling met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een Bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd,ontvangt de Consument hiervan uiterlijk één maand nadat hij de Bestelling geplaatst heeft bericht. De Consument heeft in dat geval het recht om de Overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de Ondernemer het bedrag dat de Consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de Ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het Herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.
6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan de Consument bij de Ondernemer, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
7. De verzending gebeurt door toedoen van derden. De Ondernemer kan niet verantwoordelijk geacht worden bij verlies of vertragingen die oorzaak zijn binnen de structuren van deze organisaties.

Artikel 12 – Duurtransacties: Opzegging, Verlenging en Duur Opzegging 

1. De Consument kan een Overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, enkel opzeggen indien de Ondernemer zich daarmee schriftelijk akkoord verklaard. 2. De Consument kan een Overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, enkel op het einde van de duurperiode opzeggen. Verlenging 4. Een Overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, kan niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur. 5. Een Overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, kan voor onbepaalde duur worden verlengd indien de Ondernemer zich daarmee schriftelijk akkoord verklaard en waarvoor een nieuw Aanbod werd opgesteld en als Bestelling werd geregistreerd. Duur 6. lndien een Overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de Consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste één maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten. 7.Duurtransacties worden in de Overeenkomst gedefinieerd op basis van het aantal beurten dat wordt weergegeven in de Bestelling.

Artikel 13 – Betaling
1. Voor zover niet anders is overeengekomen dienen de door de Consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 (veertien) dagen na bezorging van de producten of diensten of in geval van een Overeenkomst tot het verlenen van een gefactureerde product of dienst, binnen 14 (veertien) dagen na factuurdatum.
2. De uitvoering van diensten en afhaling van producten die op de maatschappelijke zetel worden geleverd, dienen altijd vooraf te worden betaald. De Consument kan geen enkel recht doen gelden over de uitvoering van de desbetreffende Bestelling van producten of diensten, alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
3. De Consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de Ondernemer te melden.
4. In geval van wanbetaling van de Consument heeft de Ondernemer met uitzondering van wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de Consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 14 – Klachtenregeling
1. De Ondernemer beschikt over een voldoende bekendgemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure. Namelijk: Klachten mailen naar info@evygoesnature.be. Binnen 14 dagen wordt er per mail contact met de Consument opgenomen over de ingediende klacht.
2. Klachten over de uitvoering van de diensten/gebreken van het product moeten binnen 7 (zeven) dagen na verzending, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de Ondernemer.
3. Bij de Ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 (veertien) dagen, gerekend vanaf de datum van ontvangst, beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de Ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de Consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
4. Als de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
5. Bij klachten dient een Consument zich allereerst te wenden tot de Ondernemer. Ook is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr)
6. Een klacht schort de verplichtingen van de Ondernemer niet op, tenzij de Ondernemer schriftelijk anders aangeeft.
7. Als een klacht gegrond wordt bevonden door de Ondernemer, zal de Ondernemer naargelang haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

Artikel 15 – Geschillen 1. Op Overeenkomsten tussen de Ondernemer en de Consument waarop deze Algemene Voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Belgisch recht van toepassing. Ook als de Consument woonachtig is in het buitenland. 2. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing. Artikel 16 – Aanvullende of afwijkende bepalingen Aanvullende dan wel van deze Algemene Voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de Consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de Consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. 

Bedrijfsnaam : LCI bv 

Adres: Zwaanaardestraat 58 Postcode: 9112 Sinaai 

Emailadres: info@evygoesnature.be 

Telefoonnummer : 0496 55 97 87

E-Fit Waasland

Zwaanaardestraat 58

9112 Sinaai-Waas